NOVÝ POPULÁR

DVOJMESAČNÍK O DOMÁCEJ SCÉNE
A HUDOBNÝCH NÁSTROJOCH

Ročník III., 1/2010

Prvé číslo vyšlo v júli 2008
 
Šéfredaktor: Martin Chrobákinfo@novypopular.eu +421 (0)911 61 81 81
Grafik a webmaster: Waldemar Švábenský • www.waldemarski.com
Fotograf: Dominik Bugár • www.dominikbugar.com
Inzercia: +421 (0)911 61 81 81

Objednávky: cez
elektronický formulár, mailom alebo písomne na adresu redakcie.

Adresa redakcie: Nový Populár, Ľ. Fullu 60, 841 05 Bratislava
Registrácia: MK SR č. 3712/09

Fakturačné údaje: 
Ing.arch. Jozef Chrobák
Ľ. Fullu 60, 841 05 Bratislava

IČO: 40 101 410  
IČ DPH: SK 1032961941

Číslo účtu:
2626431880/1100 (Tatrabanka)

Živnostenský list  sp.č.: Žo-2002/05818/00002/E13  zo dňa 10.09.2002
živnostenský register č.: 104-23181, odb. živnostenského podnikania
Okresný úrad Bratislava IV,   Karloveská 2,   842 10 Bratislava

Neobjednané rukopisy nevraciame. Názory autorov nemusia vždy vyjadrovať stanovisko redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo na ďalšie publikovanie uverejnených príspevkov, alebo ich častí na webových stránkach Nového Populáru. Akékoľvek iné rozmnožovanie a ďalšie použitie nami publikovaných textov alebo fotografií iba so súhlasom šéfredaktora.

Stacks Image 1139
>>> Zvukové ukážky
Stacks Image 1140
>>> Partneri
>>> Odkazy
Stacks Image 1141
>>> Aktuality